รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลรามาธิบดี งานบริการผ้า
 • เปิดรับสมัคร :
  23 ธันวาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  15 มกราคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • รับ-ส่ง เวียนหนังสือเอกสารในงานที่เกี่ยวข้อง
  • จัดเตรียมเอกสาร และตรวจสอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้พร้อมใช้งาน
  • ปฏิบัติงานพัสดุ-ครุภัณฑ์ นำส่งซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  • จัดทำการลงเวลาปฏิบัติงานและรับเรื่องการขอลาหยุดต่างๆ
  • รวบรวมสถิติ-ข้อมูลต่างๆ
  • จัดทำเอกสารของหน่วยงานเกี่ยวกับงานด้านธุรการและงานด้านคุณภาพ
  • ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกคณะฯ
  • ปฏิบัติงานและสนุบสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบปฏิบัติ 3 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ปวช. 12,590 บาท
  • เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 695 บาท
 • หมายเหตุ :
  สมัครผ่านเว็บไซต์นี้ => http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :