รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการสารสนเทศ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SHEE)
 • เปิดรับสมัคร :
  23 ธันวาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  21 มกราคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้ความสามารถในการสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Data Base) ระบบสารสนเทศ ด้วย PHP CSS MySQL JavaScript Framework ต่างๆ และการบริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสารและเครื่องแม่ข่าย เช่น ระบบ LAN, Server, website
  3. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ (CMS) และระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS)
  4. มีความรู้ ความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Mobile Application (iOS/Android)
  5. มีความรู้ความสามารถด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบ Website และ Graphic Design เช่น Adobe Photoshop, Illustrator, Dreamweaver หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
  6. มีบุคลิกภาพที่ดี มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตรงต่อเวลา สามารถทำงานเป็นทีม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. สร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูล, ระบบสารสนเทศ, E-Learning, Web-based Application, Mobile Application ของศูนย์ฯ
  2. ออกแบบ พัฒนา ดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์ของส่วนงานให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ทันสมัยและพร้อมเข้าใช้งานอยู่เสมอ                                                                            3. ทดสอบระบบหรือโปรแกรมตามกระบวนการพัฒนา ตลอดจนให้บริการปรับปรุง แก้ไข เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบด้าน IT แก่บุคลากร นักศึกษา คณาจารย์ ด้วยจิตสำนึกด้านบริการ
  4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน-ปฏิบัติ : ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง, ความสามารถทางการเขียนโปรแกรม computer วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564  เวลา 09.00 - 12.00 น.
  ห้องปฏิบัติการเอ.จี.เอลลิส ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 4  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ขอให้ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน/ปฏิบัตินำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาด้วย)
  สอบสัมภาษณ์ : วันศุกร์ที่  29 มกราคม 2564 เวลา 16.00 – 17.00 น.
  ห้องบรรยาย 308 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท 
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ค่าทำงานล่วงเวลา
  7. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  8. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  9. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  10. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  11. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  12. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  13. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  14. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  15. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  16. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  17. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  18. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  19. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  20. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ
  21. เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-419-9978
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :