รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  แพทย์ ( สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายการแพทย์
 • เปิดรับสมัคร :
  1 ธันวาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มกราคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  เทียบเท่าปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  60 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ของแพทยสภา และได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว

  ๒. มีควาสนใจในการสอนนักศึกษา และแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัว

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

   

   

  ๑. ให้การตรวจวินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยระยะยาวที่มีปัญหาทางเวชศาสตร์ครอบครัวในแผนกผู้ป่วยนอก

   ๒. ให้การตรวจวินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยระยะยาวที่มีปัญหาทางเวชศาสตร์ครอบครัว

  ๓. ให้การตรวจวินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยในแผนกฉุกเฉินตามเดือนที่ได้รับผิดชอบ

  ๔. ให้คำปรึกษาแพทย์ทั่วไป ศัลยศาสตร์ ศัลยแพทย์กระดูก ทันตแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน และอายุรศาสตร์โรคไต ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการตามตารางที่กำหนด

  ๕. เข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ ของฝ่ายการแพทย์

  ๖. ปฏิบัติงานควบคุม และพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานทางเวชศาสตร์ครอบครัว ได้แก่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์วัคซีน งานสร้างเสริม รวมทั้งเยี่ยมบ้าน โดยทำงานร่วมกับแพทย์สาขาอื่น ๆ

  ๗. ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน ๒๘,๑๒๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :