รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (พยาธิวิทยา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์
 • เปิดรับสมัคร :
  30 ธันวาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  10 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.เพศหญิง/ชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตหรือเทียบเท่า ในสาขาพยาธิวิทยา (ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เท่านั้น)

  3.มีประสบการณ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัย การสอน และบริการวิชาการด้านพยาธิวิทยา จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

  4.สามารถปฏิบัติงานสอน วิจัย และบริการวิชาการในสาขาพยาธิวิทยาได้

  5.สามารถปฏิบัติงานที่วิทยาเขตกาญจนบุรีได้

  6.ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

  7.มีความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน-พูด-ฟัง-เขียน)ในระดับดี/ดีมาก และผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานสอน วิจัย และบริการวิชาการ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ทดสอบสอน นำเสนอผลงานด้านวิชาการ และสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  32,450.- บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  1.การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคมและสิทธิกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย)

  2.สวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (เป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

  3.ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม

  4.ตรวจสุขภาพประจำปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-5242 ต่อ 1439
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :