รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะศิลปศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ณ หน่วยสารสนเทศ งานบริหารและธุรการ
 • เปิดรับสมัคร :
  30 ธันวาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  24 มกราคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  การพัฒนาระบบฐานข้อมูล/เว็บแอพลิเคชั่น
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวรกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  2. มีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บไซต์ พัฒนาระบบฐานข้อมูล หรือพัฒนาระบบเว็บแอพลิเคชันด้วย Phython อย่างน้อย ๑ ปี หากสามารถใช้งาน Word press ได้ในระดับดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีความรู้เบื้องต้นด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
  4. มีความรู้ ความสามารถติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
  5. มีทักษะในการวิเคราะห์ การตัดสินใจและการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  6. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันและเวลาจำกัดได้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. รับผิดชอบในการดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ และเว็บแอพลิเคชันต่างๆ ของคณะศิลปศาสตร์
  2. รับผิดชอบในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของคณะศิลปศาสตร์
  3. สำรวจความต้องการ และกำหนดมาตรฐานในการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
  4. ดูแล ควบคุม ติดตั้ง และจัดทำแผนเพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง รวมไปถึงโปรแกรมต่างๆ ให้มีความพร้อมใช้ เหมาะสมกับการใช้งาน ในพันธกิจต่างๆ ของคณะฯ
  5. แก้ไขปัญหาและข้อขัดข้อง รวมทั้งการให้คำปรึกษา และความช่วยเหลือ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาภายในคณะฯ
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก  สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน  คุณวุฒิปริญญาตรี ๑๕,๐๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  หากผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาเอกสาร
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4401 - 1714
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :