รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านพัฒนาคุณภาพ (คุณวุฒิปริญญาโท))
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
 • เปิดรับสมัคร :
  4 มกราคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  25 มกราคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ ด้านการพัฒนาคุณภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ครุศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  ๒. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.๘ หรือ ส.ด.๔๓ ด้วย)
  ๓. มีหนังสือรับรองการทำงานราชการหรือเอกชนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
  ๔. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลข้อมูลการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย
  ๒. พัฒนางานให้เกิดคุณภาพ ๕ ด้าน ตาม Logic Model จัดทำ Gap Analysis ตามแผนกลยุทธ์
  ๓. จัดทำ Application Report เพื่อเสนอขอรางวัลคุณภาพงานด้านต่างๆ ภายในฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
  ๔. วางแผนการเตรียมเยี่ยมสำรวจ ตรวจประเมินผลจากหน่วยงานภายนอกและภายในคณะฯ
  ๕. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ๑. เงินเดือนคุณวุฒิปริญญาโท ๒๓,๔๔o บาท 
  ๒. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  ๓. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  ๔. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  ๕. การตรวจสุขภาพประจำปี
  ๖. ค่าทำงานล่วงเวลา
  ๗. ทำงานสัปดาห์ละ ๕ วัน
  ๘. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  ๙. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  ๑o. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  ๑๑. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  ๑๒. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  ๑๓. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  ๑๔. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  ๑๕. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี ๑o วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  ๑๖. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  ๑๗. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  ๑๘. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  ๑๙. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  ๒o. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ
  ๒๑. เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-419-8864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :