รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์ (ด้านวัสดุศาสตร์)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองบริหารงานวิจัย
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์เครื่องมือวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ งานเครื่องมือกลาง
 • เปิดรับสมัคร :
  4 มกราคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  5 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชาย หรือเพศหญิง
  2. อายุไม่เกิน  ๓๕  ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)
  3. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวัสดุศาสตร์ วิทยาการวัสดุนาโน วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ วิศวกรรมวัสดุ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  4. มีทักษะการใช้ภาษาทั้งไทยและอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
  5. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านวัสดุศาสตร์ ได้แก่

  ๕.๑ เครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางความร้อนของสารตัวอย่าง (Differential Scanning Calorimeter (DSC)

  ๕.๒ เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักของสารด้วยความร้อน (Simultaneous Thermal Analyzer (STA))

  ๕.๓ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)

  ๕.๔ เครื่องวิเคราะห์หาหมู่ฟังก์ชั่นทางเคมีด้วยปรากฏการณ์รามาน ชนิดติดกล้องจุลทรรศน์ (Raman Microscope)

  ๕.๕ เครื่องวิเคราะห์หาหมู่ฟังก์ชั่นทางเคมีด้วยช่วงแสงอินฟาเรดชนิดต่อกล้องจุลทรรศน์ (FTIR Microscope)

  ๕.๖ เครื่องวัดขนาดอนุภาค (Particle size analyzer)

  ๖. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และพร้อมที่จะช่วยเหลือนักวิจัยและลูกค้าที่มาใช้บริการ

  ๗. ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  • IELTS (Academic Module)      คะแนนไม่ต่ำกว่า         ๓        คะแนน           หรือ
  • TOEFL IBT                          คะแนนไม่ต่ำกว่า          ๒๙      คะแนน           หรือ
  • TOEFL ITP                          คะแนนไม่ต่ำกว่า          ๓๙๐    คะแนน           หรือ
  • TOEFL CBT                        คะแนนไม่ต่ำกว่า          ๙๐      คะแนน           หรือ
  • TOEIC                               คะแนนไม่ต่ำกว่า          ๔๐๐    คะแนน           หรือ
  • MU GRAD Test                    คะแนนไม่ต่ำกว่า          ๓๖      คะแนน           หรือ
  • MU - ELT                           คะแนนไม่ต่ำกว่า          ๕๖      คะแนน

  และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันยื่นใบสมัคร (หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

   

  1. ควบคุมดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และพื้นที่ในความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  2. ให้คำปรึกษา แนะนำ การใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ใช้งาน ให้สามารถใช้งานและวิเคราะห์ผลการทดลองได้อย่างถูกต้อง
  3. บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตัวอย่าง ให้กับนักวิจัย ทั้งภายในและภายนอก ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในความรับผิดชอบให้ได้ผลอย่างถูกต้อง
  4. ฝึกอบรม และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ หรือเทคนิคต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  5. จัดทำคู่มือการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จัดทำมาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์เครื่องมือวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ
  6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการ
  2. สอบข้อเขียนวิชาความรู้ทั่วไปและวิชาเฉพาะตำแหน่ง
  3. สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0895465817 คุณตรีระกา กิจเนตร
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :