รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (งานบริการการศึกษา )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะพยาบาลศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริการการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เปิดรับสมัคร :
  11 มกราคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มกราคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

   

  1. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  2. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
  3. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรม SPSS ได้ดี
  4. มีความรู้ความสามารถในงานการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  6. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  7. มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆของหน่วยงาน
  8. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  9. การทดสอบภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

                          IELTS (Academic Module)         คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๓

                          TOEFL IBT (Internet  Based)      คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๒๙

                          TOEFL – ITP                              คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๓๙๐

                          TOEFL – CBT                             คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๙๐

                          TOEIC                                       คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๔๐๐

                          MU GRAD Test                          คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๓๖

                          MU – ELT                                  คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๕๖

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

   

  1. การบริหารและการบริการด้านการศึกษา : งานรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯงานบริการนักศึกษาและคณาจารย์ การลงทะเบียนเรียน การจัดทำหลักสูตร จัดทำคู่มือการศึกษา การจัดการเรียนการสอน งานสถิติข้อมูลด้านการศึกษา งานติดตามและประเมินผลการศึกษา งานประกันคุณภาพด้านการศึกษา
  2. งานบริหารงานทั่วไป : งานธุรการและสารบรรณ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน จัดทำรายงานการประชุมและรายงานอื่นๆได้
  3. งานการเงินและงบประมาณ เช่น การจ่ายเบิกเงินค่าตอบแทน  การทำเรื่องขออนุมัติต่างๆ
  4.  งานพิธีการต่างๆในงานบริการการศึกษา
  5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑)   ภาคการสอบข้อเขียนประกอบด้วย

  -  วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

  -  วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  ๒)   ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกอบด้วย

  -  สอบสัมภาษณ์

  -  ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

  การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคการสอบข้อเขียน

  ไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ  คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ

  คะแนนการสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละแปดสิบ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดสิบ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขั้นต่ำเดือนละ ๒๐,๐๙๐ บาท  

 • หมายเหตุ :
  โดยกำหนดการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4197466 ถึง 80 ต่อ 1219
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :