รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ช่างทำฟัน
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  8 มกราคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  29 มกราคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรฯ
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม

  2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)

  3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ออกแบบชิ้นงานแลปโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Model,Surgical Guide, Splint, Crown, Inlay, Onlay และVeneer รวมถึงดูแลระบบงาน CAD/CAM และงาน 3D Printing

  2. สามารถตรวจรับไฟล์งานทันตกรรมผ่าน E-mail ของหน่วยงาน และผลิตชิ้นงานทันตกรรมได้ถูกต้อง ตามคำสั่งของทันตแพทย์เพื่อช่วยในการบริการ

  3. ตรวจสอบค่าแลป  พร้อมออกใบวางบิลค่าแลปของชิ้นงานที่ผลิต และจัดเตรียมชิ้นงานที่ผลิตแล้ว ลงบันทึกการส่งงานแลปออก

  4. Scan แบบพิมพ์ฟันด้วยเครื่อง Intra oral scan และเครื่อง IN Lab เพื่อ บันทึกข้อมูลการวางแผน

  5. ดูแล ตรวจสอบการใช้งาน บำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และวัสดุที่ใช้งานในห้องปฏิบัติการทันตกรรม

  6. สนับสนุนงานบริการด้านการเรียนการสอน และประสานงานกับอาจารย์ทันตแพทย์ และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

  7. ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                     10,840 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,445  บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์     

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

   - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท)                                 

  - ตรวจสุขภาพประจำปี            

  *ความก้าวหน้าในสายงาน        

  มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

 • หมายเหตุ :
  กรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572 หรือ 7541
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :