รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานประจำห้องทดลอง
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาเภสัชวิทยา
 • เปิดรับสมัคร :
  12 มกราคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  5 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

  2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์เกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3  (ใบ สด.8)

  3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และช่วยทำสื่อการสอนได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานด้านการเรียนการสอน เช่น ช่วยงานด้านการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของภาควิชา จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สารเคมี สำหรับการเรียนการสอน และจัดเก็บ ทำความสะอาดอุปกรณ์หลังจากเลิก Lab รวมถึงการการช่วยผลิตสื่อการสอน E-Learning

  2. งานด้านการวิจัย เช่น ช่วยงานวิจัยของอาจารย์ในภาควิชา และนักศึกษาจัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี และห้องปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยของทั้งอาจารย์ และนักศึกษา เป็นต้น

  3. งานบริการ และติดต่อประสานงาน เช่น รับ–ส่งหนังสือราชการและเอกสารของภาควิชา  ประสานงานในการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ของภาควิชา และดูแลการเบิก-จ่ายวัสดุสำนักงานของภาควิชา

  4. ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบคอมพิวเตอร์, สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                       8,690 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์     

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

  - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท)                                 

  - ตรวจสุขภาพประจำปี            

 • หมายเหตุ :
  เอกสารและหลักฐานที่นำมายื่นพร้อมใบสมัคร จะต้องเรียบร้อยและชัดเจน หากพบว่าสำเนาเอกสารและหลักฐานที่ส่งมาไม่เรียบร้อย ไม่ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572 หรือ 7541
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :