รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เภสัชกร
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานเภสัชกรรม
 • เปิดรับสมัคร :
  12 มกราคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  12 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี)  และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมแล้ว

   ๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

   ๓. ไม่เป็นโรคตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๓๓

  ๔. หากมีประสบการณ์ด้านการบริบาลเภสัชกรรมในโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑.  ตรวจสอบความถูกต้องของยาก่อนจ่าย และจ่ายยาให้กับผู้ป่วยพร้อมทั้งอธิบายการใช้ยาตามมาตรฐานวิชาชีพ

   ๒. แนะนำการใช้ยาที่มีวิธีใช้พิเศษ เช่น ยาพ่น ยาเหน็บ

  ๓. ให้บริการตอบคำถามด้านยาแก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขในโรงพยาบาล

  ๔. จัดทำเอกสารความรู้ด้านยาเผยแพร่ในโรงพยาบาล

   ๕. ให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วย

  ๖. ดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยในบนหอผู้ป่วยให้ปลอดภัยมีประสิทธิผล (Medication Review/Medication                                                             reconciliation/Dosage adjustment)

  ๗. ให้คำแนะนำการให้ยาแก่ผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน (Discharge counseling)

  ๘. ติดตามและบันทึกการแพ้ยาของผู้ป่วย

   ๙. ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในการดูแลการใช้ยาของผู้ป่วย

  ๑๐. เตรียมผสมยาพร้อมใช้ (Premix) ให้กับหอผู้ป่วย

  ๑๑. จัดทำรายงานเก็บตัวชี้วัดและวิเคราะห์ผลเพื่อพัฒนางานภายในหน่วยงาน

   ๑๒. เป็นตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

  ๑๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบสัมภาษณ์

  ๒. สอบปฏิบัติด้านการบริการเภสัชกรรม 

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน ๒๓,๔๔๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :