รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เภสัชกร
 • จำนวน :
  5 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  22 มกราคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  27 มกราคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศ ชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  2. คุณวุฒิปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
  3. คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ สามารถส่งภายหลังได้
  4. มีใจรักงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาล
  5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ช่วยตรวจสอบและแก้ปัญหาจากการสั่งยา
  2. ควบคุมดูแลการจ่ายยา ส่งมอบยาพร้อมให้คำอธิบายแก่ผู้ป่วยให้ถูกต้อง
  3. ช่วยควบคุมการสำรองและการเก็บรักษายา ให้ยาคงคุณภาพและมีจำนวนที่เหมาะสม
  4. ให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาทางด้านยา และให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไป
  5. สอนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่มาฝึกงาน
  6. จัดทำข้อมูลต่างๆทั้งในรูปรายงานและแฟ้มข้อมูล ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเพื่อประโยชน์ในการศึกษา
  7. ค้นคว้าวิจัย หรืองานบริการ 

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. พิจาณาคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการ
  2. สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือนและค่าตอบแทน

  • เงินเดือน   23,440  บาท
  • เงินเพิ่มพิเศษ  5,000 บาทต่อเดือน
  • เงิน พตส. 1,500 - 3,000 บาทต่อเดือน
  • ค่าตอบแทนเวรวันหยุดและเวรดึก
  • ค่าตอบแทนเวรคลินิกพิเศษ

  สวัสดิการ

  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตนเองและครอบบครัว
  • สวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (Flexible Benefit)
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิด
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
  • เครื่องแบบพนักงาน
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดี (Fitness Center)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  • ศูนย์เลี้ยงเด็กสำหรับบุตรบุคลากร
  • เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรและทุนการศึกษาบุตร
 • หมายเหตุ :
  สมัครผ่านเว็บไซต์นี้ => http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-201-2585 ต่อ 154
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :