รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การเรียนการสอน ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประชากรศึกษา )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาศึกษาศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  15 กุมภาพันธ์ 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  1 เมษายน 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  7 เมษายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการประเมินนโยบาย แผนงาน/โครงการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม การพัฒนาประชากร ทั้งในระดับชุมชน พื้นที่ เครือข่าย ประเทศ หรือ นานาชาติ มีประสบการณ์ทำงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง           :  

  ๑. คุณวุฒิปริญญาเอกจากสถาบันที่ ก.พ. หรือ สกอ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  กรณีหากวุฒิการศึกษาในระดับต่าง ๆ ตามหลักสูตรการศึกษา ไม่อยู่ในเกณฑ์กำหนดของ ก.พ. ต้องมีหนังสือรับรองคุณวุฒิบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และกำหนดอัตราเงินเดือนที่ควรได้รับ เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.และสำนักงาน ก.พ.ตามนัยมาตรา๘(๑๐) และมาตรา๑๓(๑๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน      พ.ศ. ๒๕๕๑

                     ๒. คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวิจัยประเมินผล หรือจบปริญญาเอกด้านการพัฒนาสังคม นโยบายสาธารณะ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประชากร

  ๓. มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการประเมินนโยบาย แผนงาน/โครงการ           ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม การพัฒนาประชากร ทั้งในระดับชุมชน พื้นที่ เครือข่าย ประเทศ หรือ นานาชาติ

  ๔. มีประสบการณ์ทำงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน    

  ๕. มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน พูด ฟัง เขียน) ในระดับดี หรือ ดีมาก และผ่านเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้

                     - ILETS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖ คะแนน หรือ

                     - TOEF IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน หรือ

                     - TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน หรือ

                     - TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ

                     - MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน

                 ทั้งนี้ผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษดังกล่าว จะต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ  

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่และความรับผิดชอบ : เป็นอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจำหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประชากรศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการประเมินและวิจัยประยุกต์เพื่อการพัฒนาประชากร (หลักสูตรใหม่) เป็นอาจารย์ประจำสังกัดภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมินนโยบาย แผนงาน/ โครงการพัฒนา และเผยแพร่ต่อสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ ให้บริการทางวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม      งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหลักสูตรฯ ภาควิชาและคณะฯ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก

            รอบแรก           การคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร และการสอบข้อเขียน

  รอบสอง          การนำเสนอผลงานทางวิชาการและสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ)  และ/ หรือ เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาของผู้สมัคร หรือเป็นผลงานวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสังเคราะห์จากผลงานวิชาการหลายเรื่องประกอบกันเพื่อแสดงถึงความเชี่ยวชาญของผู้สมัคร

            รอบสาม          การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต้นสังกัด

                               การพิจารณาการคัดเลือกให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการคัดเลือก

  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  สวัสดิการ ประกันสังคม

  อัตราเงินเดือน   ๓๒,๔๕๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002840-60 ต่อ 1006
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ