รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์ (สนับสนุนด้านการเรียนการสอน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาฟิสิกส์
 • เปิดรับสมัคร :
  10 มีนาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  9 เมษายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  20 ตุลาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ หรือ คุณวุฒิทางการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ./ค.บ.) สาขาฟิสิกส์ และสาขาอื่นที่มีพื้นฐานทางฟิสิกส์ดี
  2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3-ใบ สด.8)
  3. มีความรู้หรือประสบการณ์ทางด้านปรับปรุงหลักสูตร, การจัดการการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมนักศึกษา
  4. มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
  5. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Office Excel, Power point, MS Word ได้
  6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนด)
  7. หากมีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ดังนี้
   1. การคุมปฏิบัติการฟิสิกส์/ห้องวิจัย
   2. ใช้โปรแกรมจัดการเอกสาร/ฐานข้อมูล
   3. การจัดการระบบ IT เช่น จัดทำ/ดูแล Web, Network, Social platform
  8. มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการเรียนรู้งานใหม่และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน มีความประพฤติที่ดีอยู่ในอยู่ในระเบียบวินัยและยินดีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานอันไม่ผิดต่อศีลธรรมและกฎหมาย
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
  2. ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เช่น ทำหลักสูตร และกิจกรรมนักศึกษา
  3. ให้คำแนะนำ ปรึกษา ดูแล การใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ
  4. งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ เช่น ควบคุมดูแลครุภัณฑ์ต่างๆ, ระบบคอมพิวเตอร์, กิจกรรมของภาควิชาฯ/คณะฯ/มหาวิทยาลัย
  5. สามารถปฏิบัติงานประจำที่คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท หรือศาลายาได้
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์ในการสอบคัดเลือก   :  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อดำเนินการ

  1. สอบวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง
  2. สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง)
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 • หมายเหตุ :
  โปรดยืนยันเข้ารับการคัดเลือกผ่านทาง Email: surakarn.yoo@mahidol.ac.th ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2564
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2201 5026 , 0 2201 5771
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :