รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ภาควิชาอนามัยชุมชน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาอนามัยชุมชน
 • เปิดรับสมัคร :
  16 มีนาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  24 มีนาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  31 มีนาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  9 เมษายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  14 พฤษภาคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ในการเขียนโครงการ และบริหารโครงการได้
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  3. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังนี้
   3.1 IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน หรือ
   3.2 TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน หรือ

  3.3 TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน หรือ
  3.4 TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน หรือ
  3.5 MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน หรือ
  3.6 TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนนหรือ

  3.7 MU ELT ไม่ต่ำกว่า 56คะแนน
  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์จะไม่พิจารณาใบสมัคร

  4.ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

  5.ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

  6.ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

  พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 หมวด 1 บททั่วไป

  7.สามารถออกฝึกปฏิบัติงานภาคสนามในต่างจังหวัด เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 1- 2 เดือนได้

  8.มีประสบการณ์ในการเขียนโครงการ และบริหารโครงการได้

   

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  1. มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการงานการศึกษาอย่างเหมาะสม
  2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดีเลิศ
  3. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานได้เป็นอย่างดี
  4. มีความสามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  5. มีบุคลิกภาพที่ดี คล่องแคล่ว มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก     

  1. ภาคสอบข้อเขียน ประกอบด้วย

        1.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

        1.2 วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  2. ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกอบด้วย

         2.1 การสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น สมรรถนะ

  ทัศนคติ ความสนใจ ความจริงจัง การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพอื่นๆ

          2.2 การทดสอบการปฏิบัติงาน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน              ปริญญาตรี เดือนละ 20,090 บาท

   

  สวัสดิการด้านสุขภาพ   การประกันสังคมและสวัสดิการมหาวิทยาลัย

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  023548543 ต่อ 1103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ