รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานเก็บเงิน (เก็บเงินค่ารักษาพยาบาล)
 • จำนวน :
  3 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการคลัง
 • เปิดรับสมัคร :
  18 มีนาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  15 เมษายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  19 เมษายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. คุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขา (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศ หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)

  ๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

  ๓. ไม่เป็นโรคตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๓๓

  ๔. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และพิมพ์ดีดภาษาไทยคล่อง

  ๕. สามารถอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

  ๖. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  ๗. มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงานเป็นอย่างดี

  ๘. มีบุคลิกภาพดี รักงานบริการ มีความคิดสร้างสรรค์ในงาน

  ๙. มีความรับผิดชอบในการทำงาน กระตือรือร้น เสียสละ และอดทน

  ๑๐. หากมีประสบการณ์ด้านการชำระเงินค่ารักษาพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ตรวจสอบเงินทอนที่ได้รับมาจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเงินทอนจัดเตรียมไว้ให้ และนำส่งคืนในภายหลังเมื่อถึงกำหนดเวลา

  ๒. จัดเก็บค่ารักษาพยาบาล เช่น ผู้ป่วยทั่วไป (ชำระเงินเอง) หรือผู้ป่วยมีสิทธิในการเบิกต่าง ๆ ในกรณีผู้ป่วยนอก  และผู้ป่วยใน

  ๓. ดำเนินการรับและคืนเงินมัดจำของผู้ป่วยตามวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้

  ๔. ดำเนินการรับสภาพหนี้ของผู้ป่วย ตามวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติกำหนดไว้

  ๕. ดำเนินการออกเอกสารประกอบใบเสร็จเงิน ใบแจ้งหนี้เรียกเก็บได้

  ๖. ตรวจนับยอดรายได้ที่มีพร้อมนำส่ง ตามวิธีการที่กำหนดไว้เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างถูกต้อง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

  ๘. ศึกษาหนังสือเวียนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

  ๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ค่าจ้าง ๑๑,๕๐๐ บาท และ ค่าครองชีพชั่วคราว ๗๘๕ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ