รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยราชสุดา
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
 • เปิดรับสมัคร :
  21 มีนาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  18 ธันวาคม 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 4 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  27 ธันวาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  50 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. มีคุณวุฒิปริญญาเอก การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นโยบายสังคม สังคมสงเคราะห์ สังคมศาสตร์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  2. หากมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  3. หากมีผลงานวิชาการ/งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ/ความพิการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  4. ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด 

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ภาคพิเศษ) และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ภาคฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  2. งานวิจัย และบริการวิชาการในด้านคนพิการและความพิการ

  3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. คัดเลือกจากใบสมัคร

  2. สอบปฏิบัติการสอน ภายในเวลา 15 นาที โดยเลือกหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ และความพิการ และตามที่คณะกรรมการกำหนด

  3. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. อัตราเงินเดือนคุณวุฒิ ปริญญาเอก 31,500 บาท

  2. สวัสดิการอื่นๆ ตามประกาศ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02889-5315-9 ต่อ 1232
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :