รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (บริหารจัดการเกี่ยวกับงานการศึกษาฯ กิจการนักศึกษา การดูแลนักศึกษาต่างชาติ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ปฏิบัติงาน :
  วิทยาเขตศาลายา งานการศึกษา
 • เปิดรับสมัคร :
  18 มีนาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  2 เมษายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  9 เมษายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานการศึกษาของหน่วยงาน หรือหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา การอุดมศึกษา การจัดการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถวางแผน จัดทำโครงการใหม่ ๆ ภายใต้แผนการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนของคณะ ฯ
  • สามารถวางแผน บริหารจัดการโครงการต่าง ๆ และประเมินผล ในงานด้านกิจการนักศึกษาได้
  • มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้ในระดับดีมาก
  • มีความสามารถในการเป็นผู้นำ
  • เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามรรถประสานงานกับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการพูดคุย หรือให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องต่าง ๆ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาได้
  • มีความละเอียดรอบคอบในการสื่อสาร  สามารถให้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสม
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงาน  (JOB  DESCRIPTION)

  • ปฏิบัติงานด้านการศึกษา และกิจการนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
  • ปฏิบัติงานด้านการวางแผนการทำงาน Routine และการจัดทำโครงการต่าง ๆ ประจำปีที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา กิจการนักศึกษา ที่สอดคล้องตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ของคณะ ฯ
  • วางแผน ดำเนินการ และประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษา
  • ดูแลนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษา และกิจการนักศึกษา
  • ประสานงานกับฝ่ายงานต่าง ๆ ภายในสำนักงาน และ/หรือภายนอก ในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องมีการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ
  • สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสำนักงานการศึกษาได้
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก
  2. สอบคัดเลือก
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิ

  • ระดับปริญญาโท อัตรา 23,440 บาท
  • พิจาณาประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  วันวิสาข์ บัวบาน 02-4410909 ต่อ 423
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :