รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (งานพัฒนาสื่อผสม)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  25 มีนาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  29 พฤษภาคม 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  8 มิถุนายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  16 สิงหาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  16 สิงหาคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
  2. สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า  สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. สามารถตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์, ทำสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์, ใช้งานโสตทัศนูปกรณ์กล้องถ่ายภาพ/กล้องถ่ายวิดีโอ สามารถควบคุมการถ่ายทำวิดีโอแบบ Chroma key ได้
  4. มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดทำ Infographic, Motion graphic, LMS, Webinar, Online training
  5. มีความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับการทำ Webinar, Online training, Online event หรือการจัดทำสื่อ 3 มิติจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดี และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน
   ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  IELTS (Academic Module)          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓      คะแนน หรือ

  TOEFL-IBT (Internet Based)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙   คะแนน หรือ

  TOEFL-ITP                                 คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐             คะแนน หรือ

  TOEFL-CBT                                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐   คะแนน หรือ

  TOEIC                                       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐             คะแนน หรือ

  MU GRAD Test                          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖   คะแนน หรือ

  MU - ELT                                  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖   คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. งานผลิตวิดีโอสื่อการเรียนการสอน
  2. งานให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
  3. งานอบรมคอมพิวเตอร์
  4. งานบริการระบบติดต่อสื่อสารทางไกล
  5. วางแผนการปฏิบัติงาน การประสานงาน และดำเนินการให้สามารถจัดกิจกรรมพิเศษของหน่วยงานได้
  6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณีหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ
  2. สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะตำแหน่ง และวิชาความรู้ทั่วไป
  3. สอบวัดความรู้ด้านวัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล
  4. สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  1. อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิและประสบการณ์ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ)
  2. ประกันสังคม และสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6038 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ