รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปฏิบัติงาน :
  ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  1 เมษายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  15 พฤษภาคม 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  20 กันยายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  22 กันยายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0-1
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)

        ๒. คุณวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

        ๓. มีความรู้ความเข้าใจในงานห้องสมุดเบื้องต้น และการบริหารจัดการสำนักงาน

        ๔. มีความรู้และทักษะในการสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการจากอินเทอร์เน็ต การใช้คอมพิวเตอร์

           และโปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

           สารสนเทศสมัยใหม่กับงานห้องสมุด

       ๕. มีจิตบริการและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะด้านการสื่อสารในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น และ

           สามารถทำงานเป็นทีมได้

       ๖. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี มีผลสอบภาษาอังกฤษตาม

                 เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

   ๗. มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

  ๘. สามารถปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาทำการ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานบริการทั่วไปของห้องสมุด และบริการ Mahidol Book Delivery
  2. ปฏิบัติงานจัดเก็บหนังสือและสิ่งพิมพ์ขึ้นชั้น รวมถึงดูแลความเรียบร้อยของห้องสมุดให้พร้อมต่อการใช้บริการอยู่เสมอ
  3. ปฏิบัติงานให้บริการพื้นที่ MUPY Learning Space ห้อง Smart/Interactive Group Study Room และมุม Lelaxing Zone
  4. ปฏิบัติงานลงทะเบียนและเตรียมเล่มทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดก่อนนำออกบริการ
  5. ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาฐานข้อมูลภายในและคลังข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
  6. ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและกิจกรรมห้องสมุดในรูปแบบต่าง ๆ
  7. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของห้องสมุด
  8. ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาทำการ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี  ๒๐,๐๙๐.๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002680 ต่อ 4255
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ