รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การสอนสาขาวิชาภาษาจีน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะศิลปศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  2 เมษายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  30 มิถุนายน 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  9 กรกฎาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา และในหลักสูตรนานาชาติ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. ได้รับคุณวุฒิ ปริญญาเอก ในสาขาวิชาภาษาจีน ภาษาจีนโบราณ ภาษาจีนธุรกิจ ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ จีนศึกษา หรือสาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ด้านวรรณกรรมจีน

  2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้  (สำหรับคุณวุฒิปริญญาเอก)

                   -  IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน หรือ

                   -  TOEFL - iBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ

                   -  TOEFL - ITP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ        

                   -  TOEFL - CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ

                   -  MU GRAD Test 80 คะแนน

            และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะฯ จะไม่พิจารณาใบสมัคร

        4. คะแนนสอบ HSK ระดับ 6 (ถ้ามี)

        5. มีความใฝ่รู้ และมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

        6. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา และในหลักสูตรนานาชาติ             จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ

        1. สอนรายวิชาภาษาจีนและรายวิชาที่เกี่ยวข้องให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

        2. ทำวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการด้านภาษาจีน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

        3. ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล

        5. มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

        6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  รายละเอียดการสอบ

        1.สอบข้อเขียน ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

        2.สอบสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์โดยใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

  กำหนดการสอบ

        1. สอบข้อเขียน ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น.

        2. สอบสอนและสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.

        3. ประกาศผลสอบภานในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564

  หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน :     คุณวุฒิปริญญาเอก 32,450 บาท 

   สวัสดิการ : ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ           

 • หมายเหตุ :
  หากผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาเอกสาร
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4401 - 1714
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :