รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักประชาสัมพันธ์ (งานบริหารและธุรการ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารและธุรการ
 • เปิดรับสมัคร :
  7 เมษายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  15 มิถุนายน 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  23 มิถุนายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  0-1
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  2. คุณวุฒิปริญญาตรีหรือโท สาขาวารสารและสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ อักษรศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดการ การโฆษณา  การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้ ความสามารถในการทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอ งานออกแบบกราฟิก ได้เป็นอย่างดี
  4. มีทักษะ ความสามารถด้านการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Website, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Line
  5. มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
  6. มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของส่วนงานฯ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
  7. มีประสบการณ์ทางด้านสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  8. มีความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับดี มีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC , IELTS หรืออื่น ๆ ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์สำเร็จตามวัตถุประสงค์

  ๒. รับผิดชอบการเขียนข่าว การออกแบบ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม และลงข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ในสื่อโซเชียล เช่น facebook Instagram Twitter เป็นต้น

  ๓. ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร

  ๔. รับผิดชอบงานด้านการออกแบบสื่อฯ เพื่อการสื่อสารในองค์กร และการสื่อสารภายนอกองค์กรกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย

  ๕.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • คุณวุฒิปริญญาโท  ๒๓,๔๔o บาท
  • คุณวุฒิปริญญาตรี  ๒๐,๐๙๐ บาท
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002680 ต่อ 4255
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :