รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  หัวหน้างาน (งานประชาสัมพันธ์และ พัฒนาภาพลักษณ์องค์กร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะพยาบาลศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร สำนักงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เปิดรับสมัคร :
  7 เมษายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  26 เมษายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  7 พฤษภาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  19 สิงหาคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาการประชาสัมพันธ์  หรือการสื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และหากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  2.มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์   ไม่น้อยกว่า 5 ปี

  3. มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรครอบคลุมภารกิจด้านประชาสัมพันธ์และการตลาด  ด้านการพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร และสื่อประชาสัมพันธ์ ด้านวิเทศสัมพันธ์ และด้านพิพิธภัณฑ์และศิลปวัฒนธรรม  โดยมีหน้าที่ดังนี้

  1.จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนักงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา

  2.วิเคราะห์ภาระงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของงานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร  รวมทั้งวางแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะตามหน้าที่ (Functional Competency) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

  3.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้การดำเนินงานด้านต่างๆของงานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์

  องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นไปตามนโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์

  4.นิเทศ ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล ให้คำปรึกษา และเสริมพลังทีมงาน  ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงานและรายบุคคล

  5.ดำเนินการให้เกิดการจัดการความรู้ตามนโยบายในงานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร และนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน

  6.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน

  7.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย (เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการต่างๆตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนงาน)

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์ และวิธีการอื่นๆตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  -  อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาตรีขั้นต่ำ  เดือนละ 20,090 บาท

  -  อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาโทขั้นต่ำ  เดือนละ 23,440 บาท

  (ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน ในอัตราคนละ 2,800 บาทต่อเดือน)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4197466 ถึง 80 ต่อ 1219
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ