รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานคณบดี )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างโครงการเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  19 เมษายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  30 เมษายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  11 พฤษภาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  18 พฤษภาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชา

  หนึ่งทางคอมพิวเตอร์ สาขาโสตทัศนศึกษา สาขาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาเทศโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา สาขาครุศาสตร์เทคโนโลยี หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง

  2. ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

  3. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

  4.ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

  ลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. 2561 หมวด ๑ บททั่วไป

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ความรู้ความสามารถในงานการจัดการระบบข้อมูลข่าวสารและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่าง

  เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  2. มีความสามารถผลิตและออกแบบสื่อ เพื่อเผยแพร่ความรู้ หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ

  3. มีความสามารถใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย  เลือก เตรียม และควบคุมการผลิตวัสดุ

  อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดงได้

   

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก    

  1. ภาคสอบข้อเขียน ประกอบด้วย

  1.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

  1.2 วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  2. ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกอบด้วย

  2.1 การสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น สมรรถนะ ทัศนคติ

  ความสนใจ ความจริงจัง การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพอื่นๆ

   2.2 การทดสอบการปฏิบัติงาน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                          เดือนละ 15,000 บาท

   

  สวัสดิการด้านสุขภาพ               การประกันสังคม

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  023548543 ต่อ 1103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :