รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักสังคมสงเคราะห์ (หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  30 เมษายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  14 พฤษภาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  21 พฤษภาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ทำงานด้านงานสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่า 5 ปี (กรณีบุคคลภายนอกต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน)
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ตามที่ ก.พ. รับรอง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่า 5 ปี (กรณีบุคคลภายนอกต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน) 
  • มีความสามารถในการบริหารจัดการ การจัดระบบงาน และการบังคับบัญชา
  • มีความสามารถในการวางแผนงานทั้งในเชิงกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่สามารถตอบสนองนโยบายการบริหารงานของคณะฯ  
  • มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถประสานกับบุคคล/หน่วยงานต่างๆ ได้ดี  
  • องเป็นผู้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ หรือเข้าสู่กระบวนการหรืออยู่ระหว่างขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ (มสค) จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สื่อสารได้ และกรณีบุคคลภายนอกต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ โดยเป็นผลคะแนนที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร 
  • ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารที่มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินการหรือให้การรับรอง กรณียังไม่ผ่านการอบรม หากได้รับคัดเลือก จะแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการแทนในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก และต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรบริหารภายใน 1 ปี
  • สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา  
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • รับนโยบายมาปฏิบัติโดยวิเคราะห์งานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ติดตามกำกับดูแล การให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพและตำแหน่งที่สูงขึ้น และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพวิเคราะห์เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาระบบ การบริการและปรับปรุงระบบบริการสังคมสงเคราะห์อย่างต่อเนื่องให้ทันกับสภาวการณ์ปัจจุบันและมีวิสัยทัศน์ที่นำองค์กรไปสู่สากล  
  • เป็นที่ปรึกษา ร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาการบริการสังคมสงเคราะห์ ติดตามกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานฃวิชาชีพและส่งเสริมให้เข้าไปอยู่ในทีมสหสาขาวิชาชีพ ติดตามและตรวจสอบการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแผนงานที่วางไว้  
  • วางแผน จัดระบบงาน มอบหมาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานในด้านต่างๆ เช่น งานด้านบุคคล งานด้านพัสดุ งานด้านงบประมาณและงานการเงิน วางแผนจัดหา สรรหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ให้มีเพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
  • วิเคราะห์อัตรากำลังของบุคลากร ให้สอดคล้องกับโครงสร้างของงานสังคมสงเคราะห์เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  • วางแผนดำเนินงานพัฒนาคุณภาพในงานสังคมสงเคราะห์ สนับสนุนส่งเสริมให้มีการทำงานวิจัย วิชาการ คู่มือ หรือหลักสูตรในกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โครงการพัฒนาด้านยุทธศาสตร์ต่างๆของคณะฯ การเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ การบรรยายแก่นักศึกษาที่เกี่ยวกับด้านสังคมสงเคราะห์ และผู้สนใจ
  • ให้บริการสังคมสงเคราะห์ตามมาตรฐานในผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายยุ่งยากซับซ้อนและละเอียดอ่อน  
  • ปฏิบัติงาน/เป็นกรรมการ/คณะทำงานตามนโยบายที่คณะฯ มอบหมาย  
  • เป็นสมาชิกสามัญในสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการพัฒนาวิชาชีพในระดับเครือข่าย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาคัดกรองผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  2. การสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ค่าตอบแทน

  • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
  • (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี) 
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน 
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร 
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้) 
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) 
 • หมายเหตุ :
  http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career/
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-2012585 ต่อ 152
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :