รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (งานสื่อสารองค์กร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองบริหารงานทั่วไป
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  6 พฤษภาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  31 พฤษภาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  10 มิถุนายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเวชนิทัศน์  เทคโนโลยีการศึกษา  เทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา
   นิเทศศาสตร์  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี  (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  3. มีประสบการณ์ด้านการเขียนบท การผลิตสื่อวิดีทัศน์ และมีพื้นฐานการใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีทัศน์  โปรแกรมตกแต่งภาพ และโปรแกรมด้านเสียง
  4. มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการตัดต่อ เช่น โปรแกรม Adobe Premiere Pro/ Final Cut Pro/ Adobe Lightroom/ Adobe After Effect/ Adobe Photoshop/ ได้เป็นอย่างดี (พร้อมแนบผลงานในข้อ ๓ และ ๔ ส่งมาที่ e-mail: Sompon.sri@mahidol.ac.th
  5. สามารถคิดรูปแบบการถ่ายภาพและวิดีโอ แบบมีการเล่าเรื่อง (Story telling) เข้าใจในสายงานการผลิต (Production) และ ชำนาญในเรื่องการตัดต่อ (Post Production)
  6. มีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์กล้อง Pro และ DSLR สามารถถ่ายภาพทั่วไป ถ่ายภาพวิว สถานที่ ถ่ายรูปสตูดิโอ  ถ่ายภาพบุคคลได้เป็นอย่างดี เข้าใจในมุมกล้องการจัดแสง มีใจรักในงานถ่ายภาพและวิดีโอ
  7. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office/ Internet
   และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้ดี
  8. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  9. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดี และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  IELTS (Academic Module)      คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓   คะแนน           หรือ

  TOEFL-IBT (Internet Based)    คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน           หรือ

  TOEFL-ITP                          คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐ คะแนน         หรือ

  TOEFL-CBT                        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน           หรือ

  TOEIC                               คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน         หรือ

  MU GRAD Test                    คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน           หรือ

  MU - ELT                           คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ถ่ายวีดิทัศน์กิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยมหิดล
  2. ตัดต่อวีดิทัศน์  โดยใช้โปรแกรม  Final Cut Pro / Adobe Premiere Pro หรือโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. ถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยมหิดล 
  4. ถ่ายภาพผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล
  5. ถ่ายภาพสตูดิโอและดูแลรักษาเครื่องมือในการถ่ายภาพสตูดิโอ
  6. ตกแต่งภาพ  โดยใช้โปรแกรม  Adobe Photoshop / Adobe Lightroom
  7. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
  8. จัดทำคลังภาพและวีดิทัศน์ เพื่อการสืบค้น
  9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน   สอบปฏิบัติ  และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  ไม่มีผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6206 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :