รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักทรัพยากรบุคคล
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 • ปฏิบัติงาน :
  งานยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและทรัพยากรบุคคล
 • เปิดรับสมัคร :
  17 พฤษภาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  28 พฤษภาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  3 มิถุนายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  24 กันยายน 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลทั้งในหน่วยงานราชการและหน่วยงานภาคเอกชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติทั่วไป

  ๑. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือจบ ร.ด. ปี ๓)

  ๒. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Required qualifications)

  ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสาขาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

  ๒. มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษระดับดีมาก โดยมีผลคะแนน IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔ คะแนน หรือ TOEFL IBT (Internet Based)  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐ คะแนน หรือ TOEFL- ITP  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๓๓ คะแนน หรือ TOEFL- CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ คะแนน หรือ TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ คะแนน หรือ MU GRAD Test  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า๔๘ คะแนน  หรือ MU-ELT  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๗๐ คะแนน  และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  ๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

  - โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ MS Excel, MS-Word , MS-PowerPoint 

  - หากสามารถใช้งานโปรแกรม ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๔. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ มีความกระตือร้น รักษาระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานเพื่อองค์กรและสามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดียิ่ง

  ๕. มีความสามารถในการใช้เทคนิคและวิธีการถ่ายทอดความรู้ การแก้ไขปัญหาและการทำงาน HR เชิงรุก  

  ๖. มีทักษะในการสื่อสารกับบุคลากรภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี

  ๗. มีความยืดหยุ่นในการทำงาน ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

  ๘. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลทั้งในหน่วยงานราชการและหน่วยงานภาคเอกชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ปฏิบัติงานด้านการสรรหา คัดเลือกบุคลากร การจ้างและการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร และการต่อเวลาปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย

  ๒. ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสายวิชาการและสายสนับสนุน

  ๓. ปฎิบัติงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA) 

  ๔. ปฏิบัติงานด้านงานสวัสดิการส่วนงาน

  ๕. ปฏิบัติงานด้านการขอ Work permit  และการต่อ  VISA ให้กับบุคลากรชาวต่างประเทศ

  ๖. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบมาย 

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. พิจารณาผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเบื้องต้นจากใบสมัคร ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน 

  ๒. สอบข้อเขียน 

  ๓. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี  ๒๐,๐๙๐ บาท

  คุณวุฒิปริญญาโท  ๒๓,๔๔๐ บาท

  (ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล)

  การรักษาพยาบาล  สิทธิกองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน/กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

  สวัสดิการต่างๆ สำหรับบุคลากรภายในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

  เงื่อนไขการบรรจุ ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

 • หมายเหตุ :
  ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ให้ตรวจสอบการแนบเอกสารหลักฐาน (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) เป็น PDF file มาให้ถูกต้องครบถ้วน หากไม่ปรากฏหรือขาดเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครจะไม่รับพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002308-14
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ