รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  14 พฤษภาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  2 มิถุนายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  11 มิถุนายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  30 มิถุนายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  1 ตุลาคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเลขานุการ สาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาดังกล่าวในทางที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ  งานสถิติ  งานบริการทั่วไป ตามคำสั่ง หรือแบบ หรือระเบียบ แนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือที่มีอยู่อย่างกว้าง ภายใต้การกำกับ ตรวจสอบ ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
      ๑. ด้านการปฏิบัติงาน 
      ๑.๑  ปฏิบัติงานช่วยและสนับสนุนงานด้านการเงินและบัญชี เช่น การลงทะเบียนและเก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชี คัดแยกประเภทใบสำคัญ ตรวจสอบใบสำคัญที่ไม่มีปัญหา หรือมีกฎระเบียบชัดเจนอยู่แล้ว เขียนใบเสร็จรับเงิน ทำใบเบิก และใบนำส่งเงิน ช่วยทำบัญชีบางประเภท เช่น บัญชีรับจ่ายเงิน บัญชีพัสดุ ทะเบียนคุมต่าง ๆ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง
      ๑.๒  ปฏิบัติงานช่วยและสนับสนุนงานด้านพัสดุ เช่น ปฏิบัติงานชั้นต้นในการช่วยจัดทำเอกสารจัดหา จัดซื้อ ตรวจรับ เก็บรักษา เบิกจ่าย นำส่ง จัดทำทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐาน รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับงานพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง
      ๑.๓ ปฏิบัติงานช่วยและสนับสนุนงานบริหารต่างๆ เช่น งานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ งานสารบรรณ ปฏิบัติงานชั้นต้นในการรับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บและค้นหาหนังสือ เอกสารต่างๆ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ ตรวจความถูกต้อง ความสวยงาม ความเรียบร้อยของเอกสารสิ่งพิมพ์ก่อนทำการพิมพ์ ตรวจสอบรหัสต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล ตรวจทานการบันทึกข้อมูลซึ่งใช้กับแบบฟอร์มต่างๆ พิมพ์และคัดสำเนาหนังสือเอกสาร และปฏิบัติหน้าที่ด้านบริหารอื่นที่เกี่ยวข้อง
      ๒. ด้านการบริการ
      ๒.๑ ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ
      ๒.๒ ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. พิจารณาผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเบื้องต้นจากใบสมัคร และประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน
  ๒. สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ    ๑๕,๔๐๐   บาท 

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ k.ศันสนีย์ (HR) 02-889- 2138 ต่อ 6070, 6073-4, 6075-6
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ