รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักประชาสัมพันธ์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  วิทยาลัยราชสุดา
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยประชาสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  20 กรกฎาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  3 สิงหาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  10 สิงหาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  30 สิงหาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  7 กันยายน 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันสมัคร (หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)

  2. คุณวุฒิปริญญาตรีหรือโท สาขาวารสารและสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ อักษรศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดการ การโฆษณา การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  3. มีความรู้ ความสามารถในการทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอ งานออกแบบกราฟิก ได้เป็นอย่างดี

  4. มีทักษะ ความสามารถด้านการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Website, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Line

  5. มีประสบการณ์ทางด้านสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์สำเร็จตามวัตถุประสงค์

  2. รับผิดชอบการเขียนข่าว การออกแบบ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม และลงข้อมูลประชาสัมพันธ์ในสื่อโซเชียล เช่น Facebook, Instagram, Twitter เป็นต้น

  3. ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร

  4. ต้อนรับแขกที่มาเยือน/ศึกษาดูงาน

  5. รับผิดชอบงานด้านการออกแบบสื่อฯ เพื่อการสื่อสารในองค์กร และการสื่อสารภายนอกองค์กรกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย

  6. เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน/ส่งข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยไปยังมหาวิทยาลัยหรือองค์กรภายนอก

  7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. คัดเลือกจากใบสมัคร

  2. สอบข้อเขียน

  3. สอบปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์                  

  4. สอบสัมภาษณ์   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว คุณวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02889-5315-9 ต่อ 1232 / 0614536949
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ