รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  คลินิกทันตกรรมพิเศษ งานบริการคลินิก โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
 • เปิดรับสมัคร :
  7 มิถุนายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  30 มิถุนายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  5 กรกฎาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  1 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  29 ตุลาคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

  2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเเล้ว

  3. หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีความขยันและอดทน มีความซื่อสัตย์ และละเอียดรอบคอบในการทำงาน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานด้านธุรการ และสารบรรณ                             

  2. จัดทำ และตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคลินิก เช่น การต่อสัญญาของ ทันตแพทย์ การรับสมัครทันตแพทย์ระบบค่าตอบแทน การเลื่อนนัดและนัดหมายผู้ป่วย  รวมถึงการจัดทำสถิติของเวชระเบียน ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกเวชระเบียน เป็นต้น

  3. งานด้านครุภัณฑ์และพัสดุ เช่น จัดทำเอกสารเพื่อจัดหาพัสดุและครุภัณฑ์ การเบิกจ่ายพัสดุ และตรวจนับพัสดุ การลงบันทึกรายการวัสดุลงในโปรแกรม Excel และระบบ Stock card รวมถึงการร่วมวิเคราะห์และจัดทำแผนวัสดุสำนักงาน เป็นต้น

  4. การติดต่อประสานงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การจองห้องประชุม จัดเตรียมการประชุม จดบันทึกและสรุปการประชุม เป็นต้น

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบคอมพิวเตอร์, สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                     15,000 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์     

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

  - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท)                                 

  - ตรวจสุขภาพประจำปี            

  *ความก้าวหน้าในสายงาน        

  มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

 • หมายเหตุ :
  กรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572 หรือ 7541
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ