รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานประจำห้องทดลอง
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากเเละเเม็กซิลโลเฟเชียล
 • เปิดรับสมัคร :
  11 มิถุนายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  7 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  9 กรกฎาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  1 กันยายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  31 สิงหาคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  1 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) – มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

  2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์เกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3  (ใบ สด.8)

  3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานด้านการบริการทั่วไป เช่น การเวียนหนังสือราชการและเอกสารของภาควิชา ดูแลการเบิก-จ่ายวัสดุสำนักงานของภาควิชา ดูแลเปิด-ปิด และ
  ทำความสะอาดภาควิชาฯ และห้องปฏิบัติการวิจัย

  2. งานด้านการวินิจฉัยโรค เช่น ส่งเอกสารและผลการวินิจฉัยต่างๆ ให้แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ทำความสะอาดเครื่องมือแก้ว และ
  อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการวิจัย

  3.งานด้านการเรียนการสอน เช่น ช่วยงานด้านการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของภาควิชา จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน และการสอบ รวมถึงจัดเก็บ ทำความสะอาดอุปกรณ์หลังจากเลิก Lab

  4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์, ทดลองปฏิบัติงาน (โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                     8,690  บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์     

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

  - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (กรณีปฎิบัติงานไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน)

  - ตรวจสุขภาพประจำปี

  - ฯลฯ

 • หมายเหตุ :
  กรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572 หรือ 7541
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ