รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัสดุ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานพัฒนาระบบพัสดุ ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ
 • เปิดรับสมัคร :
  18 มิถุนายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  16 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  23 กรกฎาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  5 สิงหาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือระบบสารสนเทศ SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สถิติ วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. อายุไม่เกิน 35 ปี
  4. มีทักษะด้านระบบสารสนเทศ มีความรู้ด้าน พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ให้คำแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบ
  2. ดำเนินการจัดทำ PR และเอกสารตรวจรับพัสดุของฝ่ายฯ
  3. ประสานงานแก้ไขปัญหาระบบ SAP ให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงาน นัดประชุมหารือ เพื่อหาทางแก้ปัญหาระบบ SAP และเข้าร่วมประชุมต่างๆ
  4. จัดทำ Change Request (CR) พร้อมติดตามความคืบหน้าของ Change Request (CR)
  5. ทดสอบโปรแกรมการใช้งานที่มีการแก้ไขก่อนขึ้นระบบการใช้งานจริง
  6. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ SAP และแจ้งหรือสอนผู้ใช้ก่อนขึ้นใช้โปรแกรมจริง
  7. ดำเนินการปิด PR ในระบบ SAP ก่อนปิดปีงบประมาณ
  8. ตรวจสอบสัญญาคงเหลือในระบบ SAP สำหรับการเปลี่ยนแปลงทะเบียนผู้ขาย
  9. จัดทำใบเบิกวัสดุสำนักงาน/งานบ้านงานครัว ใช้งานภายในฝ่ายฯ
  10. จัดทำ PR และเอกสารการตรวจรับพัสดุของฝ่ายฯ
  11. รายงานงบลงทุนของหน่วยงานส่งงานนโยบายและแผน
  12. ให้คำแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบ
  13. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์ 

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-419-8864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ