รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  วิทยาลัยศาสนศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริการการศึกษา
 • เปิดรับสมัคร :
  25 มิถุนายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  22 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  23 กรกฎาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  23 กันยายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  55 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. มีคุณวุฒิปริญญาตรี  ทางด้านการศึกษา  การจัดการ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ
  2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีทักษะการพูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี-ดีมาก 
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft word, Microsoft excel, Microsoft power point และ Internetและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
  4. หากสามารถออกแบบ และจัดทำ Infographic ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการศึกษาหรือภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีทักษะทางด้านการสื่อสารและประสานงานเป็นอย่างดี มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน รักงานบริการและมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง
  7. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 ด้วย
  8. ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดำเนินการด้านบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก รวมถึงการจัดทำ มคอ.2, มคอ.3 และ มคอ.5และประสานงานการจัดการเรียนการสอน
  2. ดำเนินการด้านเอกสาร ข้อมูล ในหลักสูตรที่รับผิดชอบเพื่อประกอบการจัดทำประกันคุณภาพในด้านต่าง อาทิ EdPEx, AUNQA, CHE QA, PA ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
  3. งานกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาไทยและต่างชาติ
  4. ปฏิบัติงานด้านทั่วไป เช่น ร่างหนังสือโต้ตอบ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม ดูแลการประชุม บันทึกและทำรายงานการประชุมด้านการศึกษา
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • พิจารณาจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
  • การสอบข้อเขียน
  • การสอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  1. เงินเดือนคุณวุฒิตรี 15,000 บาท
  2. ประกันสังคม
  3. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • หมายเหตุ :
  รับสมัครผ่านทางระบบ E-Recruitment เท่านั้น
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002637
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ