รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  วิทยาลัยศาสนศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  25 มิถุนายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  22 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  23 กรกฎาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  23 กันยายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  55 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
  2. มีความสามารถในการบริหารจัดการทั่วไปในสำนักงาน เช่น งานธุรการ งานบริหาร งานทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริการสถานที่ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูล สถิติ งานระเบียบข้อบังคับและสัญญาต่าง ๆ สามารถปฏิบัติงานเลขานุการได้ เช่น สรุปรายงานร่างโต้ตอบหนังสือต่าง ๆ
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft word, Microsoft excel, Microsoft power point และ Internet และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
  4. หากสามารถออกแบบ และจัดทำ Infographic ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. สามารถศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานภายในสำนักงานด้านต่างๆ
  6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดีและบริหารเวลาได้เป็น อย่างดี
  7. มีทักษะการประสานงานและติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  8. มีความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
  9. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เขียน พูด ฟัง อ่าน อยู่ในเกณฑ์ดี 
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานด้านงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงานคณบดี
  2. พิจารณาตรวจสอบเอกสารที่รับมาจากหน่วยงานต่างๆ ร่างโต้-ตอบหนังสือที่มีการติดต่อ
  3. ดำเนินการประสานงาน และบริหารจัดการติดตามขั้นตอน การรับ-ส่ง หนังสือราชการ การจัดทำทะเบียนระบบเก็บ/รวบรวม หนังสือราชการทุกประเภท การแยกประเภทหนังสือ เอกสาร แจ้งเวียนหนังสือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ
  4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • พิจารณาจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
  • การสอบข้อเขียน
  • การสอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  1. เงินเดือนคุณวุฒิตรี 15,000 บาท
  2. ประกันสังคม
  3. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • หมายเหตุ :
  รับสมัครผ่านทางระบบ E-Recruitment เท่านั้น
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002637
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ