รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ (คุณวุฒิปริญญาโท - เอก)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยขับเคลื่อนคุณค่าการบริการ (Value Driven Care Unit)
 • เปิดรับสมัคร :
  9 กรกฎาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  9 สิงหาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  16 สิงหาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  3 กันยายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ด้านการประเมินเทคโนโลยีสุขภาพหรือเศรษฐศาสตร์
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิ ปริญญาโท-เอก สาขาการวิจัยระบบสุขภาพ นโยบายสุขภาพ เภสัชศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การประเมินความคุ้มค่าการทางแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ สถิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น : กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43)
  3. อายุไม่เกิน 40 ปี
  4. มีหนังสือรับรองการผ่านงานด้าน การประเมินเทคโนโลยีสุขภาพหรือเศรษฐศาสตร์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความรับผิดชอบสูง
  6. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ดำเนินการประเมินเทคโนโลยีการแพทย์ที่มีความต้องการใช้หรือใช้ในโรงพยาบาล เพื่องานบริการสุขภาพ พร้อมทั้งเป็นต้นแบบของการประเมินเทคโนโลยีสุขภาพที่ใช้ในโรงพยาบาลให้กับโรงพยาบาลอื่นๆ ในประเทศไทย
  2. สร้างความร่วมมือ เครือข่ายการศึกษาประเมินเทคโลยีการแพทย์ของสถาบันการแพทย์กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อประโยชน์หลักด้านการบริการดูแลรักษาทางสุขภาพ การหาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์
  3. สนับสนุนให้เกิดการศึกษาหรือวิจัยด้านการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ โดยเป็นแหล่งฝึกงานให้กับนักศึกษาหรือให้คำปรึกษาแก่บุคลากรการแพทย์ทั้งภายใน
  และภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความต้องการเรียนรู้ในด้านการประเมินเทคโนโลยีการแพทย์ในโรงพยาบาล
  4. ภาระหน้าที่อื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินงานของประเมินเทคโนโลยีสุขภาพโรงพยาบาลบรรลุวัตถุประสงค์

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน : ความรู้ทั่วไป
  สอบปฏิบัติ : การวิเคราะห์และประเมินเทคโนโลยีสุขภาพ
  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือนคุณวุฒิปริญญาโท : 23,440 บาท / เงินเดือนคุณวุฒิปริญญาเอก : 28,120 บาท
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ค่าทำงานล่วงเวลา
  7. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  8. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  9. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  10. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  11. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  12. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  13. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  14. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  15. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  16. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  17. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  18. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  19. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  20. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ
  21. เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-419-8864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ