รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การเรียนการสอน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะศิลปศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (นานาชาติ)
 • เปิดรับสมัคร :
  19 กรกฎาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  24 กันยายน 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  1 ตุลาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  20 ตุลาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา และในหลักสูตรนานาชาติ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ชื่อตำแหน่ง :  อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน (สัญชาติไทย)

  หน่วยงาน:  เพื่อปฏิบัติงาน ณ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (นานาชาติ) จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาภาษาจีน ภาษาจีนโบราณ ภาษาจีนธุรกิจ ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ จีนศึกษา หรือสาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ (ด้านวรรณกรรมจีน)
  2. มีคะแนนสอบ HSK ระดับ 6 (ถ้ามี)
  3. มีความใฝ่รู้ และมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
  4. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา และในหลักสูตรนานาชาติ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  5. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้  (สำหรับคุณวุฒิปริญญาเอก)

                   -  IELTS (Academic Module) ระดับ 6 หรือ

                   -  TOEFL - iBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ

                   -  TOEFL - ITP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ        

                   -  TOEFL - CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ

                   -  MU GRAD Test 80 คะแนน

            และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะฯ จะไม่พิจารณาใบสมัคร

  ชื่อตำแหน่ง :  ผู้ช่วยอาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน (สัญชาติไทย)

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท และกำลังทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาภาษาจีน ภาษาจีนโบราณ  ภาษาจีนธุรกิจ ภาษาศาสตร์ และภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ จีนศึกษา หรือสาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ (ด้านวรรณกรรมจีน)       

  2. มีคะแนนสอบ HSK ระดับ 6 (ถ้ามี)      

  3. มีความใฝ่รู้ และมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

  4. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา และในหลักสูตรนานาชาติ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  5. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้  (สำหรับคุณวุฒิปริญญาโท)

             -  TOEIC 400 คะแนนขึ้นไป หรือ

                   -  IELTS (Academic Module) ระดับ 3 ขึ้นไป หรือ

                   -  TOEFL - iBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 29 คะแนนขึ้นไป หรือ

                   -  TOEFL - ITP ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนนขึ้นไป หรือ        

                   -  TOEFL - CBT ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนนขึ้นไป หรือ

                   -  MU GRAD Test 36 คะแนน

                   -  MU-ELT 56 คะแนน     

   และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะฯ จะไม่พิจารณาใบสมัคร

   

   

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ

        1. สอนรายวิชาภาษาจีนและรายวิชาที่เกี่ยวข้องให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

        2. ทำวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการด้านภาษาจีน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

        3. ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล

        5. มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

        6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

   รายละเอียดการสอบ

        1. สอบข้อเขียน ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

        2. สอบสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์โดยใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

  กำหนดการสอบ

        1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ ภายในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

        2. สอบข้อเขียน ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น.

        3. สอบสอนและสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.

        4. ประกาศผลสอบภายในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน :     คุณวุฒิปริญญาเอก 32,450 บาท  คุณวุฒิปริญญาโท 27,040 บาท

  สวัสดิการ : ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ      

 • หมายเหตุ :
  หากผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาเอกสาร
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4401 - 1714
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ