รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัสดุ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ (เขตพญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  16 กรกฎาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  5 สิงหาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  1 ตุลาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  1 ตุลาคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุไม่เกิน 30 ปี
  2. เพศชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
  3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), SAP ERP

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานด้านเอกสารการคีย์ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม Microsoft Office และในระบบ SAP ERP
  2. ปฏิบัติงานด้านการจัดหา จัดซื้อพัสดุและจ่ายให้ผู้เบิก ตรวจนับวัสดุคงเหลือประจำปี และตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปี 
  3. ปฏิบัติงานด้านเอกสาร เช่น ถ่ายเอกสารประกอบการเบิกเงิน เป็นต้น
  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  15,000 บาท

  สวัสดิการ :        - ประกันสังคม                                     - เงินรางวัลประจำปี
                        - เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์       - ตรวจสุขภาพประจำปี   
                        - เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
                      

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ