รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยบัญชี งานคลังและพัสดุ (เขตพญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  16 กรกฎาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  27 สิงหาคม 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  2 กันยายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  1 ตุลาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  1 ตุลาคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. เพศชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
  3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี 
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
  5. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้ และมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด 
  ทั้งนี้ โปรดแนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร (ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย การวิเคราะห์ทางการเงิน 
  2. ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บข้อมูล เอกสารทางการเงินและบัญชี รวมทั้งทำรายงานสถานะทางการเงิน
  3. ปฏิบัติงานด้านเอกสารการคีย์ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม Microsoft Office และในระบบ SAP ERP
  4. ปฏิบัติงานด้านการจัดหา จัดซื้อพัสดุและจ่ายให้ผู้เบิก ตรวจนับวัสดุคงเหลือประจำปี และตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปี 
  5. ปฏิบัติงานด้านเอกสาร เช่น ถ่ายเอกสารประกอบการเบิกเงิน เป็นต้น
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  20,090  บาท
  สวัสดิการ :            - ประกันสังคม                       - ค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท/ปี
                            - เงินรางวัลประจำปี                 - เงินเลื่อนขั้นประจำปี
                            - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ           - ตรวจสุขภาพประจำปี
   

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ