รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  วิศวกร
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  15 กรกฎาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  31 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  6 สิงหาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  15 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  15 พฤศจิกายน 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ทํางานด้านงานระบบประกอบอาคารอย่างน้อย 2 ปี
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมโครงสร้าง หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. หากมีพื้นฐานการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. สาขาวิชาช่างโยธา จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

  ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

  1. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีความรู้ทางด้านระบบไฟฟ้า ระบบประปา-สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ฯ
  3. มีประสบการณ์ทํางานด้านงานระบบประกอบอาคารอย่างน้อย 2 ปี
  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Word,Excel
  5. สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD และ SketchUp หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ เข้าเวรวันหยุดหรือมาปฏิบัติงานกรณีเหตุฉุกเฉินได้ทุกเวลา
  7. สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งวิทยาเขตศาลายาและพญาไท
  8. มีใจรักบริการ มีความมุ่งมั่น และความยืดหยุ่น
  9. มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  10. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานที่ดี สามารถติดต่อประสานงานหรือ ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และตรงต่อเวลา
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการทํางานปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน ด้านวิศวกรรมภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

  1. ด้านการฏิบัติการ

  • ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรม เพื่อการวางแผนโครงการเกี่ยวกับวิศวกรรมด้านต่างๆ และเพื่อการวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า และการออกแบบวางแผนผังทางด้านวิศวกรรม
  • ช่วยวิศวกรระดับสูงศึกษาค้นคว้าเรื่องต่างๆ ประกอบการวิเคราะห์ วิจัย แก้ไข และปรับปรุงงานด้านวิศวกรรม เพื่อให้การปฏิบัติงานสําเร็จลุล่วงด้วยดี
  • ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ระดับ รองลงมา และแก่นักศึกษาที่มาฝึกงาน ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  2. ด้านการวางแผน

  • วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ
  • ร่วมวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดและสัมฤทธิ์ผลที่กําหนด

  3. ด้านการประสานงาน

  • ประสานการทํางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
  • ชี้แจงให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง ความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  4. ด้านการบริการ

  • ให้คําปรึกษา แนะนําเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิศวกรรม รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่ เป็นประโยชน์
  • จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิศวกรรม เพื่อให้บุคคลทั้ง ภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ที่เป็น ประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากําหนด นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรฐานต่างๆ
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์ในการสอบคัดเลือก   :  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการฯ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน   :  คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090.- บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะวิทยาศาสตร์กำหนด

 • หมายเหตุ :
  ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ให้ตรวจสอบการแนบเอกสารหลักฐาน (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) เป็น PDF file มาให้ถูกต้องครบถ้วน หากไม่ปรากฏหรือขาดเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครจะไม่รับพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2201 5026 , 0 2441 9323
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ