รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากเเละเเม็กซิลโลเฟเชียล
 • เปิดรับสมัคร :
  23 กรกฎาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  6 กันยายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  28 ตุลาคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  สามารถทำงานด้านบริการตรวจชิ้นเนื้อได้ เช่น งานตัดพาราฟินบล็อก เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.   คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  2.   สามารถทำงานด้านบริการตรวจชิ้นเนื้อได้ เช่น งานตัดพาราฟินบล็อก เป็นต้น      

        จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  3.   มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดี

  4.   ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์เกณฑ์ทหารหรือ

        มีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)

  5.   มีผลคะเเนนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบ      

        ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด ซึ่งคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์

        อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี และต้องมี          

        อายุคะแนนคงเหลือไม่ต่ำกว่า 3 เดือน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ตรวจรับและเตรียมตัวอย่างชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยโรคทางจุลพยาธิวิทยา
  2. จัดการพิมพ์ผลการวินิจฉัยโรคตามคำสั่งพยาธิแพทย์ช่องปาก และส่งผลการวินิจฉัยให้แก่ผู้รับบริการ
  3. จัดเก็บชิ้นเนื้อตัวอย่าง และผลการวินิจฉัยโรคตามแนวทางปฏิบัติของภาควิชาฯ
  4. เตรียมสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ เช่น 10% Nature buffered formalin, Formic acid เป็นต้น
  5. บำรุงรักษา และดูแลเครื่องมือต่างๆในห้องปฏิบัติการให้สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน
  6. รับผิดชอบงานด้านการสำรวจทะเบียนครุภัณฑ์ประจำปีของภาควิชาฯให้ถูกต้องและครบถ้วน
  7. รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพ เช่น ระบบ 5ส หรือ ระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบคอมพิวเตอร์, สอบสัมภาษณ์,

  ทดลองปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน เป็นเวลา 1 วัน  

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                             20,090 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์        การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม), ประกันสุขภาพกลุ่ม

  รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท), ตรวจสุขภาพประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)

 • หมายเหตุ :
  หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาฉบับจริงมาในวันรายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับจริงถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิได้รับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ