รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารยุทธศาสตร์ ฝ่ายนโยบบายและแผน
 • เปิดรับสมัคร :
  29 กรกฎาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  23 สิงหาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  31 สิงหาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้าน Python, SQL, Tableau and other analytical program จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ด้านการบริหาร เศรษฐศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. อายุไม่เกิน 35 ปี นับจนถึงวันสมัคร
  4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. วิเคราะห์ความต้องการข้อมูลพร้อมให้คำปรึกษาและออกแบบ Database สำหรับการใช้งานข้อมูลแก่หน่วยงาน พร้อมทั้งพัฒนารายงานและสนับสนุนข้อมูล
  2. ควบคุมดูแลกระบวนการนำเข้า ประมวลผล และจัดส่งข้อมูล ของระบบงานที่รับผิดชอบให้ทำงานได้อย่างครบถ้วนถูกต้องและทันต่อเวลา
  3. พัฒนา Dashboard และสนับสนุนการใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Data Visualization โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Tableau ที่มีอยู่ของคณะฯ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและต่อยอดการใช้งานข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนกำหนดกลยุทธ์วิเคราะห์และตัดสินใจให้ทันต่อสถานการณ์
  4. รวบรวม วิเคราะห์ สนับสนุนการใช้งานข้อมูล พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อให้กลุ่มนักวิเคราะห์สามารถใช้เป็นข้อมูลในการคาดการณ์ หรือหา Insights เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ
  5. ค้นหาแหล่งข้อมูลใหม่ (New data sources) และจัดเตรียมข้อมูลที่กลุ่มนักวิเคราะห์มีความต้องการ และเล็งเห็นถึงประโยชน์เพื่อสนับสนุนในอนาคต
  6. ถ่ายทอดวิธีการใช้งานที่มีอยู่ใน Big Data ของคณะฯ เพื่อให้กลุ่มนักวิเคราะห์มีความเข้าใจข้อมูล ใช้ข้อมูลได้ในเชิงลึก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และความรวดเร็วให้ทันต่อสถานการณ์

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบปฏิบัติ
  1.จัดทำบทวิเคราะห์จากโจทย์ตามสถานการณ์ต่างๆ
  2. แปลงข้อมูล (Transform Data และวิเคราะห์ผลลัพธ์เพื่อนำเสนอผ่าน Presentation
  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท 
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ค่าทำงานล่วงเวลา
  7. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  8. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  9. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  10. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  11. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  12. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  13. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  14. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  15. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  16. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  17. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  18. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  19. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  20. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ
  21. เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-419-8864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ