รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานพัฒนาระบบพัสดุ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานพัฒนาระบบพัสดุ ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ
 • เปิดรับสมัคร :
  2 สิงหาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  20 สิงหาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  27 สิงหาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  8 ธันวาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ใช้งานระบบ SAP และระบบ Tableau จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. อายุไม่เกิน 35 ปี
  4. มีทักษะด้านระบบสารสนเทศ 
  5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ดำเนินการจัดทำ PR และการตรวจรับพัสดุ
  2. ปิด PR ในระบบ SAP 
  3. จัดทำใบเบิกวัสดุสำนักงาน
  4. จัดทำเอกสารผ่อนผันการนำเข้าจากต่างประเทศ
  5. ดูแลเว็บไซต์ของฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ 
  6. ประสานงานแก้ไขปัญหาระบบ SAP รวมถึงให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงาน นัดประชุมหารือ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาระบบ SAP และเข้าร่วมการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  7. พัฒนารายงานระบบ Tableau
  8. วางแผนกำลังคนและการบริหารบุคคล สรรหาคัดเลือกบุคลากร จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภายในฝ่ายฯ 
  9. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการแก่บุคลากรภายในฝ่ายฯ
  10. จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามแต่ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-419-8864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :