รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ (ธุรการฝ่ายการแพทย์ คุณวุฒิ ปวส.)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายการแพทย์
 • เปิดรับสมัคร :
  30 กรกฎาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  10 สิงหาคม 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  11 สิงหาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขา  (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศ หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)

  ๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

  ๓. ไม่เป็นโรคตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๓๓

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

         1.  ปฏิบัติงานด้านเอกสาร ร่าง-พิมพ์หนังสือราชการ ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารของฝ่ายการแพทย์

         2.  ปฏิบัติงานเลขานุการที่เกี่ยวกับแพทย์พร้อมจัดทำรายงานการประชุม

         3.  เตรียมความพร้อมในการประชุม โครงการ อบรม สัมมนาต่าง ๆ ของฝ่ายการแพทย์

         4.  ดำเนินการประสานงานเรื่องเอกสารทางการแพทย์ (การขอเอกสารทางการแพทย์สำหรับนำไปใช้ในด้านต่างๆ)

         6.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกทีเกี่ยวข้อง

         7.  รับ – ส่ง จดหมายไปรษณีย์จากงานบริหารงานทั่วไป

         8.  รับ-ส่งใบปรึกษาระหว่างแผนก

         9.  จัดทำเอกสารเบิกค่าตอบแทนให้แก่แพทย์ (กรณีเขียนเอกสารทางการแพทย์)

        10.  ประสานงานด้านการศึกษาของนักศึกษาแพทย์

        11.  ปฏิบัติงานด้านพัสดุ จัดเตรียมเบิกพัสดุสำนักงาน

        12.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. สอบปฏิบัติ (ทดลองงาน)

  2. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราค่าจ้าง ๑๑,๕๐๐ บาท และ ค่าครองชีพชั่วคราว ๗๘๕ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ