รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (-)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  สถาบันโภชนาการ
 • ปฏิบัติงาน :
  งานแผนและงบประมาณ
 • เปิดรับสมัคร :
  4 สิงหาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  14 กันยายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  1 มกราคม 2513
 • วันที่นัดหมาย :
  4 ตุลาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  4 ตุลาคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับวุฒิปริญญาโท ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ สถิติประยุกต์   คณิตศาสตร์  ศิลปศาสตร์  สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์   รัฐศาสตร์  รัฐประสานศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. มีความรู้ความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปผลข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ 
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฐานข้อมูล การนำเสนองาน อยู่ในระดับดีมาก
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. วิเคราะห์และค้นคว้าข้อมูลปัจจัยภายในและภายนอกที่กระทบต่อสถาบันโภชนาการ
  2. ถ่ายทอด สื่อสาร และประสานงานการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกสถาบันโภชนาการ
  3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
  4. การเขียนและวิเคราะห์ความเป็นไปได้การบริหารและการประเมินผลภายใต้แผนปฏิบัติการของสถาบันโภชนาการ
  5. ออกแบบและจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
  6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบข้อเขียน : การวิเคราะห์การจัดทำแผนกลยุทธ์ การออกแบบกระบวนการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน และ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

  ๒. สอบปฏิบัติ : การนำเสนอผลลัพธ์ แนวทางการออกแบบระบบการทำงาน

  ๓. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามวุฒิ  23,440 บาท

 • หมายเหตุ :
  โปรดนำเอกสารยื่นเพื่อประกอบการบรรจุภายใน 4 ตค. 64
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  084 1209499
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ