รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  11 สิงหาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  24 สิงหาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  27 สิงหาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  1 กันยายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านพณิชกรรม บริหารธุรกิจ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น : กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43)
  3. อายุไม่เกิน 35 ปี
  4. มีทักษะการใช้โปรแกรมในกลุ่ม Microsoft Office และ Appication ต่างๆ ของ Google
  5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.2561 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  งานด้านสารบรรณและธุรการ
  1. ทะเบียนควบคุมเอกสารรับ - ส่ง และเวียนของสาขาวิชาฯ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
  - ผ่านระบบออนไลน์ (E-Document / Lotus Note)
  - ผ่านอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภายในสาขาวิชาฯ
  2. ร่างพิมพ์เอกสารจดหมายโต้ตอบ หนังสือภายใน – ภายนอก และงานเบ็ดเตล็ดทั่วไปของสาขาวิชาฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  3. จัดพิมพ์เอกสารผลงานทางวิชาการ และเจ้าหน้าที่ภายในสาขาวิชาฯ
  4. การบริหารจัดการประชุมของสาขาวิชาฯ
  - จัดทำหนังสือเชิญประชุม จองห้องประชุม จัดเตรียมอาหารรับรองการประชุม สรุปรายงานการประชุม
  - การนัดหมายต่าง ๆ ของอาจารย์ภายในสาขาวิชาฯ เช่น การประสานงานด้านการเรียนการสอนกับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด, การเป็นวิทยากร, การเข้าร่วมประชุม, งานบริการตรวจรักษาผู้ป่วย เป็นต้น
  - การติดต่อประสานงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกของสาขาวิชาฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  งานบริการด้านคลินิกเฉพาะโรค
  1. งานบริการด้านคลินิกเฉพาะโรคของสาขาวิชาฯ เช่น การจัดทำทะเบียนประวัติ การติดต่อนัดหมาย และการเลื่อนนัดหมายผู้ป่วย
  2. การประสานงานหน่วยงานอื่น ทั้งเรื่องเอกสาร และการจัดทำหัตถการของผู้ป่วยของสาขา
  3. การจัดทำสถิติข้อมูลผู้ป่วยตามที่ได้รับมอบหมาย

  งานบริการวิชาการของสาขาวิชา
  1. งานการบริหารจัดการด้านภาระงานของอาจารย์ภายในสาขาวิชาฯ สำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการ การขอทุนเฉลิมพระเกียรติ เช่น เอกสารวิชาการ ชั่วโมงการเรียนการสอน ข้อมูลตำรา เป็นต้น
  2. งานด้านการประสานงานข้อมูลวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน

  งานบริการด้านการเรียนการสอน
  1. จัดพิมพ์สื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน
  2. การค้นวารสารทางการแพทย์ของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  3. การรวมรวมข้อมูล CME Credit อาจารย์ภายในสาขาวิชาฯ และแพทย์ที่มาฝึกปฏิบัติในสาขาวิชา
  4. การประสานงานนัดหมายต่าง ๆ ของสาขาวิชาฯ

  งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายของสาขาวิชาฯ และงานส่วนต่าง ๆ ของภาควิชาฯ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 785 บาท
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. การตรวจสุขภาพประจำปี
  4. ค่าทำงานล่วงเวลา
  5. เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว
  6. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  7. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  8. รับรับ-ส่งบุคคลากร
  9. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  10. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  11. สิทธิการลากิจ ลาป่วย และการลาอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่คณะฯ กำหนด
  12. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  13. เงินสวัสดิการสงเคราะห์
  14. ทุนการศึกษาบุตร
  15. เครื่องแบบบุคลากร
  16. เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-419-8864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ