รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (งานพัฒนาหลักสูตร (ภาระงานตามประกาศฯ))
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  บัณฑิตวิทยาลัย
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  13 สิงหาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  25 สิงหาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  3 กันยายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  1 ตุลาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  1 ตุลาคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. คุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
  3. มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐  ข้อ ๓.๑ เกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ (ตำแหน่งประเภทสายสนับสนุน)
  4. มีความรู้ความสามารถในงานด้านการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  7. มีความสามารถในการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  8. มีความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด

  คุณสมบัติทั่วไป

      ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ/ภาระงาน (Job Description) 

  1. ตรวจสอบและประสานงานการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
  2. การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  3. ตรวจสอบและประสานงานการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร

      4. ตรวจสอบและประสานงานการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรและการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษา

      5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบข้อเขียน

  *เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การจัดสอบคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้สอบเป็นสำคัญ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. คุณวุฒิปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน  ๒๐,๐๙๐ บาท

  2. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (การได้รับตามประกาศ ข้อบังคับฯ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และบัณฑิตวิทยาลัย)

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล

  เงินชดเชยการพ้นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัย

  สวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ

  เงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่กรรม

  ค่ารักษาพยาบาล (ตนเอง คู่สมรส บุตร บิดา มารดา)

  ประกันสุขภาพกลุ่มและประกันอุบัติเหตุ

  ตรวจสุขภาพประจำปี

  ประกันสังคม

  การตรวจหาเชื้อและการรับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  สนับสนุนค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงาน Work from Home

  เงินรางวัลประจำปี

  สวัสดิการเยี่ยมไข้

  การส่งเสริมการศึกษาบุตร-บุตรเรียนดี

  สัมมนาบุคลากรประจำปี

  สวัสดิการการให้กู้ยืมเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

  สวัสดิการการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

  สวัสดิการการให้กู้ยืมเงินเพื่อสวัสดิการเพิ่มเติม

  สวัสดิการเงินช่วยเหลือการจัดการศพ

  สวัสดิการเจ้าภาพการสวดพระอภิธรรมหรือประกอบพิธีทางศาสนา

  การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

  การพัฒนาตนเองและการฝึกอาชีพ

  เครื่องแบบและเครื่องแต่งกาย

  สวัสดิการลา (ลาป่วย/ลากิจ/ลาพักผ่อน/ลาอุปสมบท/ลาไปประกอบพิธีฮัจญ์/ลาคลอด/ลาไปช่วยเหลือภรรยาหลังคลอด/ลาปฏิบัติธรรม/ลาศึกษา)

  รางวัลการปฏิบัติงานกรณีครบสัญญาจ้าง หรือเกษียณอายุงาน

  ใบประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์

  เข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล

  รางวัลบุคลากรดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย (เป็นผู้แทนเสนอไปมหาวิทยาลัย)

  รางวัลแม่ดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย (เป็นผู้แทนเสนอไปมหาวิทยาลัย)

  อื่นๆ

   

 • หมายเหตุ :
  *ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบกรุณาแจ้งตอบรับการเข้าสอบในระบบออนไลน์ ที่ลิงค์ https://forms.gle/xgY3URXcng3cHQgT9 ภายในวันที่ 5 กันยายน 2564 เพื่อจัดลำดับการเข้าสอบสัมภาษณ์ ในระบบออนไลน์ หากท่านไม่แจ้งตอบรับท่านจะไม่ได้รับการจัดลำดับ ในการเข้าสอบในระบบออนไลน์
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  grad_edtech@mahidol.ac.th
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ