รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานระบบแก๊สทางการแพทย์
 • เปิดรับสมัคร :
  17 สิงหาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  17 กันยายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  24 กันยายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านงานพัสดุ ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามขั้นตอนพัสดุ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ด้านการบริหาร การบัญชี วิทยาศาสตร สารสนเทศ ***การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน***
  2. เพศหญิง
  3. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี
  4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ร่างหนังสือโต้ตอบราชการ ประสานงานจัดเตรียมการประชุม จัดทำรายงานประชุม
  2. งานด้านงบประมาณวางแผนการใช้งบประมาณล่วงหน้า ติดตามประสานงาน สรุป และวิเคราะห์ผลการ
  วางแผนงบประมาณ
  3. งานพัสดุ ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามขั้นตอนพัสดุ สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
  4. งานพัฒนาคุณภาพ
       4.1 รวบรวม เก็บข้อมูล และรายงานสรุปผล (ตัวชี้วัด)
       4.2 รวบรวม และจัดทำเอกสารพัฒนาคุณภาพ เช่น Service Profile, Logic Model - พัฒนาแผน
             บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
       4.3 จัดทำและพัฒนาแบบฟอร์ม Checklist Online
       4.4 รวบรวมข้อมูลภายในหน่วยงานเพื่อใช้วิเคราะห์ในโปรแกรม Tableau
       4.5 ข้อมูลผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์คุณภาพ ISO 9001:2015
  5. ดำเนินงานโครงการอบรมระบบแก๊สทางการแพทย์- ช่วยดูแลความเรียบร้อยขณะจัดอบรม
  6. พัฒนากระบวนการบริหารผู้ให้บริการจากภายนอก (Outsource) ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์
  สอบปฏิบัติ : การใช้งานโปรแกรม Microsoft office 

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท 
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ค่าทำงานล่วงเวลา
  7. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  8. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  9. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  10. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  11. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  12. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  13. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  14. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  15. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  16. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  17. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  18. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  19. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  20. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ
  21. เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ