รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานจัดซื้อและคลังเวชภัณฑ์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายเภสัชกรรม
 • เปิดรับสมัคร :
  23 สิงหาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  26 สิงหาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  27 สิงหาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  30 สิงหาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ ด้านเวชภัณฑ์ที่ใช้ในกิจกรรมของโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขายกเว้น ด้านเกษตรกรรม คหกรรม และศิลปกรรม (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
  4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. สำรวจการใช้ การขอเบิก และส่งให้ทำการเติมเต็มรายการเวชภัณฑ์ เพื่อให้เพียงพอต่อการขาย
  2. จัดทำเอกสารการขอเติมเต็มรายการเวชภัณณ์ เพื่อให้เพียงพอต่อการขาย
  3. สุ่มตรวจสอบรายการเวชภัณฑ์ที่จะสั่งจัดซื้อ กับของจริงที่มีอยู่
  4. ตรวจสอบข้อมูลกับเอกสารที่ทำการขอเติมเต็มรายการเวชภัณฑ์
  5. ดูรายงานการเคลื่อนไหวของสินค้าเป็นประจำทุกเดือน
  6. ตรวจสอบอายุรายการเวชภัณฑ์กับของเดิมที่ห้องมีใช้อยู่ กรณีอายุสั้นกว่า "ติดแถบสีให้ใช้ก่อน"
  7. ประสานงานกับคลังใหญ่ เมื่อรายการเวชภัณฑ์ที่ใกล้หมดอายุ ประจำเดือน (ก่อนหมดอายุมากกว่า 1 ปี)
  8. ดูแลรายการเวชภัณฑ์ที่เข้าคลัง/การจัดเรียง/การทดแทนที่หยิบไป ตาม First-In First-Out
  9. ควบคุมการตรวจนับ Stock (จำนวน และวันหมดอายุ) ของรายการเวชภัณฑ์
  10. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/การประชุม/อบรมต่างๆ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ข้อเขียนวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา13.00-16.00น. : ทางเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ หรือการใช้งานเวชภัณฑ์เบื้องต้นฯ ที่สามารถตรวจสอบคุณลักษณะที่เหมาะสมของรายการเวชภัณฑ์ หรืออวัยวะเทียมเพื่อใช้ในการบำบัดรักษาโรค 
  สอบปฏิบัติวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา13.00-16.00น. : คอมพิวเตอร์ Excel Advance เช่น VLookup หรือ Pivot หรือวิเคราะห์สถิติจาก Excel ได้
  สอบสัมภาษณ์วันที่ 31 สิงหาคม 2564

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท 
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ค่าทำงานล่วงเวลา
  7. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  8. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  9. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  10. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  11. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  12. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  13. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  14. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  15. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  16. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  17. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  18. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  19. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  20. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ
  21. เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ