รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเทคนิคการแพทย์
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายาและศิริราช
 • เปิดรับสมัคร :
  25 สิงหาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  11 กันยายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  16 กันยายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0-1
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  - อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

  - จบการศึกษาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

  - มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  - มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และตัดสินใจแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

  - มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น การใช้โปรแกรม MS Office หรือการสืบค้นข้อมูลทางInternet การประสานงานโดยใช้ E-mail

  - มีบุคลิกภาพดี มีคุณธรรมจริยธรรม และมีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถทางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

  - มีทักษะในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม สามารถประสานงานกับองค์กรและชุมชนได้

  - สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และทำงานล่วงเวลาได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ปฏิบัติงานด้านธุรการ

  - ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการ

  -ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ

  -จัดเก็บและทำลายเอกสาร

  -จัดเตรียมเอกสารสาหรับการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม

  -จัดทำเอกสารเบิก – จ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายต่างๆ

  -เบิกวัสดุ – ครุภัณฑ์

  ๒. ติดต่อประสานงานระดับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

  ๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - สอบข้อเขียน

  - สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • ปริญญาตรี เงินเดือน เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
  • ประกันสังคม

   

 • หมายเหตุ :
  กรุณาตรวจสอบเอกสารและความสมบูรณ์ของไฟล์ให้ครบถ้วนตามประกาศ ถ้าไม่ครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4414371 ต่อ 2824, 0809909130
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ