รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา ((หัวหน้างาน) )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะเทคนิคการแพทย์
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  26 สิงหาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  11 กันยายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  16 กันยายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  1-2
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. อายุ 30 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปี  
  2. เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาศึกษาศาสตร์ บริหารการศึกษา ศิลปศาสตร์ การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  4. มีความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่และมีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1-2  ปี
  5. มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาที่ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
  6. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และ Interne ได้เป็นอย่างดี
  7. มีความสามารถในการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปผลในเชิงสารสนเทศ
  8. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ให้คำปรึกษาแนะนำและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  9. มีความเป็นผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได้เร็ว ทำงานเป็นทีมได้ มีทักษะด้านการสื่อสารและประสานงานที่ดี  
  10. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สื่อสารได้ และกรณีบุคคลภายนอกต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ โดยเป็นผลคะแนนที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  
  11. ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารที่มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินการหรือให้การรับรอง กรณียังไม่ผ่านการอบรม หากได้รับคัดเลือก จะแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการแทนในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก และต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรบริหารภายใน 1 ปี  
  12. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา  
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. วางแผน จัดระบบงาน พัฒนา และบริหารงานทั่วไปของด้านงานการศึกษา  
  2. ดำเนินงานด้านบริหารของหน่วย เช่น ควบคุม ติดตามการสรุปแผนงานของงาน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในคณะฯ ภายนอกคณะฯ และนักศึกษา
  3. กำกับดูแล มอบหมายงาน และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในด้านต่างๆ เช่น  การจัดทำหลักสูตร การรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา งานทะเบียนนักศึกษา งานบริการการเรียนการสอน การจัดการฝึกอบรม การประกันคุณภาพการศึกษา และงานด้านกิจการนักศึกษา
  4. ผลักดันการดำเนินการด้านการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ และนโยบายของมหาวิทยาลัยได้อย่าง
  5. วางแผน และจัดทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน รวมทั้งควบคุมดูแล และตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อ/ จัดจ้างวัสดุ และครุภัณฑ์ งานด้านบุคคล  
  6. พิจารณา กลั่นกรอง วิเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ของหน่วยงานและนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งรับนโยบายจากผู้บังคับบัญชามาดำเนินการตามวัตถุประสงค์  
  7. ให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยแก้ไขปัญหาการดำเนินงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้  
  8. ให้ข้อมูล ชี้แจง ตอบข้อสงสัย และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบและงานที่ได้รับมอบหมายแก่บุคลากรต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงาน   
  9. เป็นกรรมการหรืออนุกรรมการในคณะทำงานต่างๆของคณะฯ และปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  
  10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาคัดกรองผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  2. การสอบข้อเขียน
  3. การสัมภาษณ์
  4. การทดลองปฏิบัติงาน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • อัตราค่าจ้าง     ปริญญาตรี เดือนละ ๒๐,๐๙๐ บาท                         
                          ปริญญาโท เดือนละ ๒๓,๔๔๐ บาท
  • เงินประจำตำแหน่งหัวหน้างาน    ๓,๕๐๐  บาท
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • การตรวจสุขภาพประจำปี
  • ประกันสังคม
  • สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • เงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุ
 • หมายเหตุ :
  กรุณาตรวจสอบเอกสารให้สมบูรณ์และครบถ้วน หากไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4371 ต่อ 2824, 0809909130
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ